Archive for the ‘ Hobby’s ’ Category

Stamboom Conrad

                            

 

                                                                     

PARENTEEL   van  MARTINUS EGIDIUS CONRAD.

Genealogie.

1. Martinus Egidius Conrad, woont bij zijn huwelijk in het Noordeinde te Delft, koffie en thee verkoper ald, begr. Delft (0.K|.) 27 okt. 1775, tr. ald. (N.K.) 23 nov. 1760 Aletta Jacobina Schmidt (s), geb. Mörmter ter a/d Rijn, bezit het huis ,,de Vergulde Papegaay” aan de Brabantsche Turfmarkt te Delft, ovl. ald. 4 en begr. (0.K.) 9 aug. 1779, dr. van Jacobus en Aletta Agneta Rappardt (Rappardus).

Uit dit huwelijk:

1. Aletta Wilhelmina Conrad, ged. Delft (0.K.) 6 sept.1761, ald., begr. (0.K.) 4 mei 1771.

2. Dorothea Helena Conrad, ged. Delft (0.K.) 14 juni 1763, ovl. Amsterdam 8 jan. 1835, tr. Delft 11 febr. 1787 Willem van Deventer, geb. ald. 21 mei 1754, ovl. Amsterdam 27 april 1834, zoon van Jacobus en Elisabeth van Someren! en wedr. van Ellsabeth van den Ende.

3. Martinus Jacobus Conrad, ged. Delft (N.K.) 9 mei 1765, jong ovl.(in het weeshuis).

4. Johanna Catharina Conrad, ged, Delft (N.K.) 7 mei 1767, ald. jong ovl. (in het weeshuis) .

5. Frederik Willem, volgt II.

6. Martinus Johannes, volgt II bis.

   Wilhelmina Broesterhuysen

II. Frederik Willem Conrad, geb. Delft 23, ged. ald. (0.K.) 24 dec.1769,

generaal-opziener van Rijnland 1805, inspecteur generaal van den Waterstaat 1807,  ridder Orde van de Unie, ovl. Halfweg, h. Zwanenburg, 6 febr. 1808, tr. Culemborg 22 mei 1794 Wilhelmina Broesterhuysen, ged. Lent (gem. Elst) 19 mei 1757, ovl. Delft 1 nov.1815 dr. van Jan Francis en Margaretha Verhuet.

Uit dit huwelijk :

1. Jan Willem, volgt III.

2. Martinus Hendrik, volgt III bis.

3. Frederik Willem, volgt III ter.

 III. Jan Willem Conrad, geb. ’s-Gravenhage 1 okt 1795, hoofdingenieur van den Waterstaat, ridder Nederl. Leeuw, ovl. Zwolle 4 april 1853, tr. Maastricht 29 juli 1824 Juliana Louise Lenssen, geb. Rheidt (Duitsland.) 13 dec.1799, ovl. Amsterdam 13 mei 1883, dr. van Johan en Agnes Melsbach.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Frederik Willem, volgt IV.

2. Julius Willen Hendrik, volgt IV bis.

3. Wilhelmina Agneta Julia Conrad, geb. Maastricht 21 okt.1834, ovl. Arnhem 8 mei 1908, tr. Haarlem 3 nov.1854 Pieter Adriaan Reinier van Vloten, geb. Amsterdam 1 jan. 1830, koopman ald., ovl. Amsterdam 27 aug.1903, zn. van Jan Hendrik en Louisa Wilhelmina Henriëtta van Ouwenaller.

 IV. Jan Frederik Willem Conrad, geb. Maastricht 26 mei 1825, hoofdinspecteur van den Waterstraat, lid Provinc. Staten van Z-Holland, lid Tweede Kamer  Der Staten- Generaal 1891-1902, commandeur Oranje-Nassau, ovl. ‘s-Gravenhage 12 aug. 1902, tr. Goes 26 okt.1853 Sara Antonia van Kerkwijk, geb. ald. 5 aug.1825, ovl. Gravenhage 18 maart 1889. dr. van Jakobus Walraven en Catharina Christine van Deinse

Uit dit huwelijk:

I. Julia Louisa Conrad, geb. Goes 9 okt.1854, ovl. ’s-Gravenhage 16 maart 1914, tr. Haarlem 2 juni 1881 Joan Adriaan Gerard Hulst, geb. Oosterblokker (gem. Blokker) 8 sept.1844, officier van gezondheid bij de marine, daarna geneesheer te ’t Zandt, later te Amsterdam, ridder M.W.O., ovl. ald. 23 mei 1907, zn. van Cornelis en Hermina Alida Catharina Robijn.

2. Catharina Christina Antoinette Conrad, geb. Goes 30 sept.1855, tr. ‘s-Gravenhage 19 aug.1909 Philippe Willem van der Sleyden, geb. Deventer 8 jan. 1842, hoofdingenieur van den Waterstaat, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 1881-’87, minister van Waterstaat l894-’97. ridder Nederl. Leeuw, ovl. ’s-Gravenhage   11 dec.1923, zn. van Corneille Guillaume en Emilie Louise Josine de Schwartz en wedr. van Elisabeth Johanna Màrgaretha Henriëtta La Grappe Dominicus.

3. Jan Willem Conrad, geb. Goes 30 aug.1858, commies Dept. van Waterstaat, vertrok 1885 naar Ensenada (Argentinië) , ovl. in Z- Amerika, tr. Rosario Juarez, dr. van Benito, president van Mexico.

IV bis. Julius Willem Hendrik Conrad, geb. Maastricht 18 mei 1827. Ingenieur-werktuigkunde Nederl. Centraal- Spoorweg Mij., ovl. Utrecht 16 jan.1888, tr Renkum 13 nov.1857 Elisabeth Maria Cornelia van den Broeke geb. Jutphaas l6 jan.1832, ovl. Renkum 9 juli 1900, dr. van Pieter en Jeannette Adelaide de Wolff van Westerrode.

Uit dit huwelijk:

1 . Julius Willem Hendrik, volgt V.

2. Elizabeth Maria Cornelia Conrad, geb . Rotterdam l6 nov.1862, ovl. Nijmegen  22 Dec. 1926.

3. Josephina Cornelia Hendrina Conrad, geb. Utrecht 18 mei 1868. ovl. Horssen 23 okt. 1926, tr. 1e te Rotterdam 11 sept.1902 Lucas Willem Veder, geb. ald. 16 okt.1837, lid f a. Huldig en Veder, lid Kamer van Kooph. en Fabr. te Rotterdam, ovl. Baarn l l okt.1918, zn. van Jan Robert en Johanna Maria de Booy en wedr. van Adrian Bezoet de Bie; tr. 2e Heumen 29 juni 1926 Coenraad Arent Hiebendaal, geb. Appeltern 7 maart 1866 burgemeester van Horssel, ovl. ald. 7 aug.1931, zn. van Cornelis Bernard en Hermina Barbara Duys en gesch. echtgen. van Adolphine Catharina Prakke.

4. Anna Carolina Elisa Conrad, geb. Utrecht 11 okt.1870, ovl. ald. 4 aug. 1871 .

V. Julius Willem Hendrik Conrad, geb. Rotterdam 22 nov.1859, koopman, ovl. Zutphen 9 dec.1912, tr. Oosterbeek (gem. Renkum) 22 maart 1893 Henriëtte Esther Granpré Molière, geb. Kampen 24 jan.1859, ovl. Bloemfontein 3 sept.1921, dr. van Henri Guillaume en Elisabeth Gijsbertha Schuak.

uit dit huwelijk:

1. Frederik Willem, volgt VI.

2. Henri Guillaume Conrad, geb, Amsterdam 24 juni 1895, farmer. (Kokstad, East Griqualand, Z.-Afr.).

3. Elisabeth Conrad, geb. Amsterdam 10, ovl. ald. 11 jan.1897.

4. Julius ‘Willem Hendrik Conrad, geb. Amsterdam 12 jan.1898, ( Frankrijk).

VI. Frederik Willem Conrad, geb. Amsterdam 25 maart 1894, koopman te Soerabaja tr. Weltevreden 28 maart 1924 Johanna Maria Carolina Morren, geb. Bantaran (Blitar) 2 febr.1890.

Uit dit huwelijk : Frederik Willem Conrad, geb. Soerabaja 2 juli 1929.

  Jonkvr. Anna de Jong van Beek en Donk  

 III bis. Martinus Hendrik Conrad, geb. Spaarndam 25 jan.1798, hoofdingenieur le kl. van den Waterstaat 1852, lid gemeenteraad van Arnhem, ridder Nederl. Leeuw commandeur Eikenkroon, ovl. Arnhem 20 juni 1854, tr. Beek en Donk 22 sept.1825 Jonkvr. Petronella Johanna Judith de Jong van Beek en Donk, geb.Veghel 29 sept.1800, ovl. Arnhem 16 nov. l843, dr. van Jhr. Mr. Johannes en Petronella Cornelia Vaillant. Uit dit huwelijk:

l. Henriëtte Martina Wilhelmina Conrad, geb. ‘s-Hertogenbosch 19 juli 1826, ovl. Arnhem 17 okt.1846.

2. Frederik Willem Johan Christiaan Conrad, geb.’s-Hertogenbosch 31 dec.1827, onderofficier K.N.I.L., ovl. Weltevreden 28 nov.1849.

3. Johan Conrad, geb.’s-Hertogenbosch l l febr.1829, kapitein inf. K.N.I.L., ridder

M.W.O., ovl. Bandjermasin 26 juli 1869.

4. Petronella Cornelia Conrad geb. Brugge 9 aug.1830, ovl. Apeldoorn 19 maart

1899, tr. Amsterdam 16 juli 1856 Robert Kinderlen, geb. ald. 29 maart 1828, fabrikant te Blasewitz (Duitsland) , ovl. Dresden 11 febr.1885, zn.van Wilhelm en Maria Georgina Pfeiffer.

5. Frederik Willem Conrad, geb. 5 nov.1834, le luit. genie 1859, eerv. ontsl. 1862, ovl. in Ned-lndië.

6. Martinus Hendrik, volgt IV ter.

7 Jeanne Marie Henriëtte Conrad geb. Arnhem 15 juni 1840, ovl. Strehlen (Duitsland) 11Nov.1879, tr. Amsterdam 6 juli 1860 Jhr. Mr. Christiaan Johannes van Beresteyn geb. ‘s-Hertogenbosch 2 febr.1823, vice-president Hooggerechtshof van Ned-Indië, ridder Nederl. Leeuw, ovl. ’s-Gravenhage 6 febr.1907, zn. van Jhr. Hugo en Jonkvr. Anna de Jong van Beek en Donk.

IV ter. Martinus Hendrik Conrad, onderopzichter 1e kl. Staat Spoor, geb. Arnhem 13 mei 1837, ovl. Panoekaran 4 april 1896, tr. Banjoemas 4 Okt.1871 Dorothea Adelais Capello geb.1850, zij woont in 1930 te Soerakarta, ovl. Solo 1930.

uit dit huwelijk: Frederik Willem

   Wihelmina van Duivenbode de Vlugt

Frederik Willem Conrad, geb. Banjoemas 21 mei 1872, employé Haven Bedrijf, employé Internatio te Soerabaja, ovl. te ??? tr. Soerabaja 4 mei 1901 Wilhelmina Hendrika van Duivenbode de Vlugt geb.1884, ovl. Soerabaja 1912.

uit dit huwelijk:

1.  Johan, geb. Krawang 6 april 1901.

2.  Maria Dorothea Wilhelmina, Soerabaja 3 maart 1902.

   Frits F.J.Weiffenbach.                       

3. Frederika Martina Hendrika, geb. Soerabaja 5 mei 1905, ovl. Baarn 5 juli 1983, geh.Semarang 5 jan.1924 met F.F.J.Weiffenbach, geb.Salatiga 16 aug.1899, ovl. Baarn 13 okt.1983, hoofd-opzichter bij de gemeentewerken te Semarang.

 4.  Eveline Louise Helena, geb. Soerabaja 26 sept. 1905. 

5. Willy Henri, geb. Semarang 11 jan.1907.

6.  Frans Nicolaas, geb. Soerabaja 2 dec.1908.

7.  Cornelis  

 III ter. Frederik Willem Conrad, geb. Sparendam 15 febr.1800, ingenieur-directeur Holl. IJzeren Spoorweg Mij. 1840, Hooftinspecteur van den Waterstaat 1866, lid Provinc. Staten van Z.-Holland, president Internat. Commissie van het Suez-Kanaal, ridder Nederl. Leeuw, ovl. München l febr.1870, tr. Vreeswijk 5 okt.1825

Jacqueline Marie Braber, geb. Rotterdam 21aug.1805, ovl. Vreeswijk, h.de Wiers,

1febr.1878, dr. van Adrianus en Geertruijda Wibbina Catharina Wichers.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Geertruida Webina Catharina Conrad geb. ’s-Hertogenbosch 4 aug.

1826, ovl. ’s-Gravenhage 23 febr.1903, tr. l e ald. 30 mei 1849 Mr. Thomas van Dam van Isselt geb. Utreçht 29 dec.1816, ovl. ald. 31 okt. l 876, zn.van Edmond Willem en Anna Catharina Emerentia van Barneveld; tr. 2e Utrecht 4 sept.1879 Mr. Carel Willem Hendrik van Schelle, geb. Makasser 5 jan.1823, raadsheer Hooggerechtshof van Ned-Indië, ovl. Utrecht 19 nov.1881, zn. van Jan David en Dorothea Amalia Jeannette Anthing.

2. Frederika Wilhelmina Conrad, geb. ’s-Hertogenbosch 15 jan.1828, ovl. ald. 11 mei 1828.

3. Jeannette Gertrude Mathilde Cathérine Conrad, geb. ‘s-Hertogenbosch 29 aug.1829, ovl. Pasoeroean 20 nov.1862, tr. Vreeswijk 6 sept.1855 Hendrikus Johannes Rauws geb. Alkmaar 5 juli 1831, directeur Cultuurondern., ovl. Pasoeroean 1 mei 1885, zn. van Reinier Johannes en Wilhelmina Philippina Weeninck.

4. Wihelmina Conrad, geb. Rotterdam 9 aug.1831, ovl. Parijs 2 mei 1880 tr. l e Vreeswijk 8 nov.1860 Jhr. Archibald van de Poll, geb. Cassel (N.-Frankr.) 21 febr.1827, luit. ter zee 2e kl. 1848, eerv. ontsl. 1851, ovl. St. Michielsgestel 21 nov. 1871, zn. van Jhr. Archibald en Frederica Louise Barones van Heerdt en wedr. van Maria Henriëtta Carolina Louisa Grothe, tr. 2e Vreeswijk 14 juni 1873Jhr. Coenraad Hendrik Otto van Heemskerck van Beest, geb. Kampen 25 mei 1835, luit. ter zee le kl., ridder M.W.O., ovl. Parijs 23 dec.1881, zn. van Jhr. Dirk en Lucia Onna Zwiera van Ingen.

5. Frederik Willem Conrad. geb. Rotterdam 27 nov.1832, ovl. Tebing Tinghi (Sumatra) 8 sept.1861.

6. Cornelie Justine Wibbine Conrad, geb. Rotterdam 27 febr.1834, ovl.  ‘s-Gravenhage 30 nov.1887, tr. ald. 9 juni 1881 Jhr.Willem van de Poll, wedr. harer zuster Martine Henriëtte.

7. Martine Henriëtte Conrad, geb. ‘s-Gravenhage 5 aug.1835, ovl. Beverwijk 14 sept.1880, tr. Vreeswijk 20 aug.1857 Jhr. Willem van de Poll, geb. Emmerik 27    april 1831, ovl. ’s-Gravenhage  6 sept.1893, zn. van Jhr. Archibald en Frederica Louise Barones van Heerdt, hij hertr. ‘s-Gravenhage 9 juni 1881 Cornelie Justine     Wibbine Conrad, zuster zijner eerste echtgenoote.

II bis. Martinus Johannes Conrad, geb. Delft 19 ged. (O.K.) 21 sept.1773, luit.-ingenieur, ovl. Amsterdam 12 febr.1810, tr. Alkmaar 29 mei 1803 Soutjen   Monsieur, geb. Enkhuizen 16 juni 1782, ovl. Amsterdam 14 juni 1851, dr. van Meindert en Maria Dorothea Bergknegt.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Dorothea Conrad geb. Billingwolde 25 juni 1804, ovl. Alkmaar 13 nov.1817.

2. Martinus Egidius Conrad, geb. Alkmaar 16 febr.1807, ovl. Amsterdam 29 dec.1809.

3. Meindert Monsieur Conrad, geb. Alkmaar 7 jan.1806, ovl. Steenwijk 30 aug.1829.

VERKLARING:

(OK) = Oude Kerk, Delft.

(NK) = Nieuwe Kerk, Delft.

III ter. en IV .= Op internet bij Wikipedia meer informatie over deze personen.

Frederika Martina Hendrika = Onze oma, zij had weliswaar geen titel voor haar naam zoals velen in haar familie, zij was wel edel van geest d.w.z. gastvrij, vredelievend, zachtaardig enz.

Hieronder vind u nog meer geschiedenis van de familie Conrad:

 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertenties
Advertenties